بیشترین بازدهی معاملات امروز در بورس برای غسالم، سنیر و کساپا با 4.98 درصد بود و در فرابورس هم توسن با 5 درصد بیشترین بازدهی داشت.

بیشترین بازدهی معاملات امروز در بورس برای غسالم، سنیر و کساپا با 4.98 درصد بود و در فرابورس هم توسن با 5 درصد بیشترین بازدهی داشت.