سروش صحت در سریال «مگه تموم عمر چند تابهاره» داستانش را به فیلم‌هایی به ارجاع می‌دهد که مخاطبش آنها را دیده است و همه نشان می‌دهد که «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟» با چند لایه متفاوت ساخته شده است….

سروش صحت در سریال «مگه تموم عمر چند تابهاره» داستانش را به فیلم‌هایی به ارجاع می‌دهد که مخاطبش آنها را دیده است و همه نشان می‌دهد که «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟» با چند لایه متفاوت ساخته شده است.