تصویر متهمان به دستور بازپرس پرونده بدون پوشش منتشر می شود.

تصویر متهمان به دستور بازپرس پرونده بدون پوشش منتشر می شود.