چرا باید یک مرکز پزشکی – که به صورت خصوصی اداره می‌شود و قاعدتا به دنبال منافع  اقتصادی خود است – انحصار انجام تست‌های پزشکی تیم‌های فوتبال را در اختیار بگیرد…

چرا باید یک مرکز پزشکی – که به صورت خصوصی اداره می‌شود و قاعدتا به دنبال منافع  اقتصادی خود است – انحصار انجام تست‌های پزشکی تیم‌های فوتبال را در اختیار بگیرد