باورکردنی نیست، اما باید بدانید روستای کوچکی در استان کرمان به نام کبوترخان به قطب بستنی ایران معروف شده است.

باورکردنی نیست، اما باید بدانید روستای کوچکی در استان کرمان به نام کبوترخان به قطب بستنی ایران معروف شده است.