نماینده مردم صومعه سرا گفت که چند نفر از وزرا تا حدودی ضعیف هستند که در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید ببینیم آنها به چه صورت می خواهند عمل کنند….

نماینده مردم صومعه سرا گفت که چند نفر از وزرا تا حدودی ضعیف هستند که در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید ببینیم آنها به چه صورت می خواهند عمل کنند.