​دانشمندان امیدوارند تا بتوانند با بهره‌گیری از آنتی‌بادی‌های مهم در بدن حیواناتی مثل شتر و کوسه برای درمان برخی بیماری‌های انسانی از سرطان گرفته تا کووید ۱۹ اقدام کنند….

​دانشمندان امیدوارند تا بتوانند با بهره‌گیری از آنتی‌بادی‌های مهم در بدن حیواناتی مثل شتر و کوسه برای درمان برخی بیماری‌های انسانی از سرطان گرفته تا کووید ۱۹ اقدام کنند.