متخصصان انگلیسی داروی جدیدی تولید کردند که از رشد سرسان ریه جلوگیری می‌کند.

متخصصان انگلیسی داروی جدیدی تولید کردند که از رشد سرسان ریه جلوگیری می‌کند.