قوَتو یا قاووت، سوغاتی اصیل کرمان است که دارای خواص بسیار برای سلامتی بوده و در استان کرمان پای ثابت اقلام پذیرائی در نوروز است.

قوَتو یا قاووت، سوغاتی اصیل کرمان است که دارای خواص بسیار برای سلامتی بوده و در استان کرمان پای ثابت اقلام پذیرائی در نوروز است.