این خودرو جدید ترین فنلوری جهان را دارد.

این خودرو جدید ترین فنلوری جهان را دارد.