این طراحی مهندسی الهام بخش ساخت همه تانک‌ها شد و در اواخر ۱۹۱۸ با ورود این خوردی زرهی، جنگ‌ها شکل دیگری به خود گرفتند.

این طراحی مهندسی الهام بخش ساخت همه تانک‌ها شد و در اواخر ۱۹۱۸ با ورود این خوردی زرهی، جنگ‌ها شکل دیگری به خود گرفتند.