سه دهک مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه پنهان در کشور دارند.

سه دهک مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه پنهان در کشور دارند.