همه آنها یک قدم تا مرگ بیشتر فاصله نداشتند اما بخت یارشان بود که درست در مرز بین زندگی و مرگ، دوباره به زندگی برگشتند. درباره افرادی حرف می‌زنیم که در حوادث مختلف به طرز معجزه‌آسایی نجات یافتند. حوادثی که شاید اگر در شرایط مشابه برای هر فرد دیگری رخ می…

همه آنها یک قدم تا مرگ بیشتر فاصله نداشتند اما بخت یارشان بود که درست در مرز بین زندگی و مرگ، دوباره به زندگی برگشتند. درباره افرادی حرف می‌زنیم که در حوادث مختلف به طرز معجزه‌آسایی نجات یافتند. حوادثی که شاید اگر در شرایط مشابه برای هر فرد دیگری رخ می‌داد، به مرگ او می‌انجامید.