کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت هواشناسی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت هواشناسی کشور توضیحاتی ارائه کرد.