سرخیو آگوئرو، ستاره سابق آلبی سلسته، مدعی شد قهرمانی در کوپا آمه ریکا برای لیونل مسی خیلی ارزشمند بود.

سرخیو آگوئرو، ستاره سابق آلبی سلسته، مدعی شد قهرمانی در کوپا آمه ریکا برای لیونل مسی خیلی ارزشمند بود.