یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به اعتقاد من مشکلات موجود نه فقط با این دولت بلکه با هیچ دولت دیگری رفع نخواهد شد …

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به اعتقاد من مشکلات موجود نه فقط با این دولت بلکه با هیچ دولت دیگری رفع نخواهد شد ...