حمله، توسط پهپاد صورت گرفته و در زمان عملیات، الظواهری در خانه ای متعلق به وزیر کشور طالبان حضور داشت.

حمله، توسط پهپاد صورت گرفته و در زمان عملیات، الظواهری در خانه ای متعلق به وزیر کشور طالبان حضور داشت.