ایمن الظواهری، رهبر القاعده که شنبه در حمله آمریکا به منطقه شیرپور در کابل، پایتخت افغانستان کشته شد کیست؟

ایمن الظواهری، رهبر القاعده که شنبه در حمله آمریکا به منطقه شیرپور در کابل، پایتخت افغانستان کشته شد کیست؟