سمنان- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر طرود شاهرود به‌عنوان‌ تنها مرکز فعال در کشور است، گفت: واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر به بخش خصوصی در دستور کار است….

سمنان- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر طرود شاهرود به‌عنوان‌ تنها مرکز فعال در کشور است، گفت: واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر به بخش خصوصی در دستور کار است.