به گفته مجری خط هفت مترو تهران«ایستگاه با تک ورودی در سمت شمال غرب چهارراه دادمان- پاکنژاد افتتاح شد و ورودی دوم در بخش جنوب شرقی در نیمه اول سال آینده افتتاح ‌خواهد شد….

به گفته مجری خط هفت مترو تهران«ایستگاه با تک ورودی در سمت شمال غرب چهارراه دادمان- پاکنژاد افتتاح شد و ورودی دوم در بخش جنوب شرقی در نیمه اول سال آینده افتتاح ‌خواهد شد.