صف آرایی در دو سوی اردوغان – قیلیچدار پیش بینی نهایی انتخابات را دشوارتر کرده است. ولی در همه نظرسنجی های ماه آوریل و مارس، کمال قیلیچداراوغلو، نامزد اپوزیسیون با فاصله چند درصد بالاتر از اردوغان قرار دارد….

صف آرایی در دو سوی اردوغان – قیلیچدار پیش بینی نهایی انتخابات را دشوارتر کرده است. ولی در همه نظرسنجی های ماه آوریل و مارس، کمال قیلیچداراوغلو، نامزد اپوزیسیون با فاصله چند درصد بالاتر از اردوغان قرار دارد.