خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه به مذاکرات وین نوشت که هیات ها سرگرم گفت‌وگو در مورد نحوه اجرا و توالی توافق احتمالی هستند.

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه به مذاکرات وین نوشت که هیات ها سرگرم گفت‌وگو در مورد نحوه اجرا و توالی توافق احتمالی هستند.