نشریه ایرلندی باز Buzz با استناد به یک یادداشت دولتی گزارش داد که اسکان پناهجویان و پناهندگان در هتل‌ها بیش از یک میلیارد یورو برای صنعت گردشگری این کشور هزینه داشته است….

نشریه ایرلندی باز Buzz با استناد به یک یادداشت دولتی گزارش داد که اسکان پناهجویان و پناهندگان در هتل‌ها بیش از یک میلیارد یورو برای صنعت گردشگری این کشور هزینه داشته است.