این‌گونه رفتار با گروه‌های مرجع جامعه شیوه مملکت‌داری نیست و عاقبت خوبی ندارد.

این‌گونه رفتار با گروه‌های مرجع جامعه شیوه مملکت‌داری نیست و عاقبت خوبی ندارد.