اقتصادنیوز: ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد که ایران می‌تواند در کمتر از دو هفته مواد شکاف پذیر برای ساخت بمب اتمی تولید کند و وزارت دفاع آمریکا چندین گزینه در مورد ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران آماده کرده است….

اقتصادنیوز: ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد که ایران می‌تواند در کمتر از دو هفته مواد شکاف پذیر برای ساخت بمب اتمی تولید کند و وزارت دفاع آمریکا چندین گزینه در مورد ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران آماده کرده است.