ایلنا: سیاست یارانه پنهان و کنترل قیمتی به اتکای کسری بودجه دولت، در اغلب کشورهای جهان کنار گذاشته شده و ایجاد کوپن‌های تخفیفی برای مردم و یارانه به تولیدکننده، یا……

ایلنا: سیاست یارانه پنهان و کنترل قیمتی به اتکای کسری بودجه دولت، در اغلب کشورهای جهان کنار گذاشته شده و ایجاد کوپن‌های تخفیفی برای مردم و یارانه به تولیدکننده، یا…