کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص پهلو گرفتن نفت کش ایران در ونزوئلا با توجه به تحریم ها و تهدیدها از سوی آمریکا گفت: ایران وارد مرحله جدیدی از اقتدار ملی در عرصه های بین المللی شده است….

کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص پهلو گرفتن نفت کش ایران در ونزوئلا با توجه به تحریم ها و تهدیدها از سوی آمریکا گفت: ایران وارد مرحله جدیدی از اقتدار ملی در عرصه های بین المللی شده است.