رییس جمهوری چین در نشست سازمان شانگهای در تاجیکستان خبر داد که در نشست امروز، ایران به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای پذیرفته می‌شود.

رییس جمهوری چین در نشست سازمان شانگهای در تاجیکستان خبر داد که در نشست امروز، ایران به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای پذیرفته می‌شود.