این هنرمند بیشتر به لحاظ سیستم گوارشی تحت تأثیر ویروس قرار گرفته است. ریه ایشان تا حدی درگیر شده است و کرونا نیز بیشتر به دستگاه گوارش ایشان سرایت کرده است….

این هنرمند بیشتر به لحاظ سیستم گوارشی تحت تأثیر ویروس قرار گرفته است. ریه ایشان تا حدی درگیر شده است و کرونا نیز بیشتر به دستگاه گوارش ایشان سرایت کرده است.