سخنگوی وزارت امور در حادثه تیراندازی مرگبار در یک مدرسه در روسیه با خانواده های جان باختگان، مردم و دولت روسیه ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت امور در حادثه تیراندازی مرگبار در یک مدرسه در روسیه با خانواده های جان باختگان، مردم و دولت روسیه ابراز همدردی کرد.