کارشناس منطقه گفت: ایران به دنبال مشارکت در بازسازی سوریه و بهره برداری از بنادر، فرودگاه‌ها و ایجاد کریدور استراتژیک است.

کارشناس منطقه گفت: ایران به دنبال مشارکت در بازسازی سوریه و بهره برداری از بنادر، فرودگاه‌ها و ایجاد کریدور استراتژیک است.