کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده موضوع شکایت ایران اظهارات اخیر «ایوال هولاتا»، مشاور امنیت داخلی این رژیم بوده که در مصاحبه‌ای گفته بود که «اسرائیل طی یک سال گذشته اقدامات زیادی در ایران انجام داده است.»…

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده موضوع شکایت ایران اظهارات اخیر «ایوال هولاتا»، مشاور امنیت داخلی این رژیم بوده که در مصاحبه‌ای گفته بود که «اسرائیل طی یک سال گذشته اقدامات زیادی در ایران انجام داده است.»