مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران تاکید کرد: ایران آمادگی طرف ها برای دادن “تعهدات پایدار” را عامل حصول سریع توافق و “پایبندی به تعهدات” را ضامن حفظ و استمرار توافق می داند….

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران تاکید کرد: ایران آمادگی طرف ها برای دادن “تعهدات پایدار” را عامل حصول سریع توافق و “پایبندی به تعهدات” را ضامن حفظ و استمرار توافق می داند.