تهران- ایرنا – معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: ایده‌های دانش بنیانی در دانشگاه‌های کشور در حال شکل گیری است و این نوع فعالیت‌ها…

تهران- ایرنا - معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: ایده‌های دانش بنیانی در دانشگاه‌های کشور در حال شکل گیری است و این نوع فعالیت‌ها…