معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از ایجاد ۵۳هزار و ۱۸۷ شغل برای مددجویان تحت پوشش این نهاد از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از ایجاد ۵۳هزار و ۱۸۷ شغل برای مددجویان تحت پوشش این نهاد از ابتدای سال تاکنون خبر داد.