استاندار همدان گفت: با استفاده از ابزار و امکانات، زمینه شور و نشاط انتخاباتی و افزایش حضور مردم در پای صندوق های رای فراهم شود و این مساله مهم اولویت مسوولان قرار گیرد. …

استاندار همدان گفت: با استفاده از ابزار و امکانات، زمینه شور و نشاط انتخاباتی و افزایش حضور مردم در پای صندوق های رای فراهم شود و این مساله مهم اولویت مسوولان قرار گیرد.