رییس اتاق تعاون ایران گفت: با عضویت ایران در هیئت مدیره جهانی تعاون (ICA)، بازارهای جدیدی برای تولیدات بخش تعاون کشور ایجاد شده است.

رییس اتاق تعاون ایران گفت: با عضویت ایران در هیئت مدیره جهانی تعاون (ICA)، بازارهای جدیدی برای تولیدات بخش تعاون کشور ایجاد شده است.