نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش مهارت و ایجاد اشتغال بهترین مسیر برای اصلاح یک مجرم است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش مهارت و ایجاد اشتغال بهترین مسیر برای اصلاح یک مجرم است.