اگر چند روز بیشتر تمرین داشتیم اتفاق بهتری رقم می‌زدیم.صحبت‌های مهدی طارمی بعد از تساوی مقابل روسیه

اگر چند روز بیشتر تمرین داشتیم اتفاق بهتری رقم می‌زدیم.صحبت‌های مهدی طارمی بعد از تساوی مقابل روسیه