همچنین موز برای افرادی که انسولین مصرف می‌کنند و دیابت دارند، توصیه نمی‌شود.

همچنین موز برای افرادی که انسولین مصرف می‌کنند و دیابت دارند، توصیه نمی‌شود.