سیاوش طهمورث در گفتگو با خبرآنلاین گفت: فوتبال قشنگ است و هیجان دارد ولی متاسفانه درگیر مسائلی شده و سیاست و اقتصاد هم در آن تاثیر دارد.

سیاوش طهمورث در گفتگو با خبرآنلاین گفت: فوتبال قشنگ است و هیجان دارد ولی متاسفانه درگیر مسائلی شده و سیاست و اقتصاد هم در آن تاثیر دارد.