رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: افزایش شمار بیماران تنفسی که هفته جاری به درمانگاه‌های این استان مراجعه داشته‌اند،نگران کننده است و اگر فاصله‌گذاری اجتماعی توسط شهروندان به‌طور کامل رعایت نشود روند تصاعدی بیماران کرونایی دور از انتظار نیست….

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: افزایش شمار بیماران تنفسی که هفته جاری به درمانگاه‌های این استان مراجعه داشته‌اند،نگران کننده است و اگر فاصله‌گذاری اجتماعی توسط شهروندان به‌طور کامل رعایت نشود روند تصاعدی بیماران کرونایی دور از انتظار نیست.