آیا بهتر نبود با علم به اینکه این ماهواره بومی نیست از تبلیغ “ماهواره بومی” خودداری و سربعتر اعلام می شد “ساخت روسیه است” / شانس آوردیم بعد از اعلام سفارت روسیه در تهران درباره منشا ساخت ماهواره خیام، مقامات ایرانی به دنبال لجبازی نبودند و این موضوع را…

آیا بهتر نبود با علم به اینکه این ماهواره بومی نیست از تبلیغ "ماهواره بومی" خودداری و سربعتر اعلام می شد "ساخت روسیه است" / شانس آوردیم بعد از اعلام سفارت روسیه در تهران درباره منشا ساخت ماهواره خیام، مقامات ایرانی به دنبال لجبازی نبودند و این موضوع را تکذیب نکردند.