در این ویدئو می بینید که با اضافه کردن چسب قطره ای به پنبه چه اتفاق شگفت انگیزی رخ می دهد و یک سوپرچسب قوی تولید می شود.

در این ویدئو می بینید که با اضافه کردن چسب قطره ای به پنبه چه اتفاق شگفت انگیزی رخ می دهد و یک سوپرچسب قوی تولید می شود.