زلنسکی بایستی اعضای کابینه خود را توجیه کند که اضافه شدن احتمالی تسلیحات راهبردی، دوربرد و نقطه زن ایرانی به زرادخانه فعلی ارتش روسیه چه تبعات سنگینی علیه توان نظامی اوکراین در ادامه جنگ خواهد داشت….

زلنسکی بایستی اعضای کابینه خود را توجیه کند که اضافه شدن احتمالی تسلیحات راهبردی، دوربرد و نقطه زن ایرانی به زرادخانه فعلی ارتش روسیه چه تبعات سنگینی علیه توان نظامی اوکراین در ادامه جنگ خواهد داشت.