عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه اگر دولت اقدامی برای بورس انجام ندهد باعث بروز مشکلات جدی‌تر در آینده خواهد شد توضیح داد: اگر اقدامی نشود اعتراض مردم را در پی خواهد داشت….

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه اگر دولت اقدامی برای بورس انجام ندهد باعث بروز مشکلات جدی‌تر در آینده خواهد شد توضیح داد: اگر اقدامی نشود اعتراض مردم را در پی خواهد داشت.