بسته فیلم کوتاه «شکست زمان» شامل ۶ فیلم کوتاه «خراش» (مجید امینی)، «مرگ تدریجی» (آمین صحرایی)، «آداپت» (کمال کچوئیان)، «ورای سکوت» (آذر تجلی)، «سنگبال» (آمین صحرایی) و «فیلمرغ» (امیرمسعود سهیلی) در سینماهای هنروتجربه در حال اکران است.

بسته فیلم کوتاه «شکست زمان» شامل ۶ فیلم کوتاه «خراش» (مجید امینی)، «مرگ تدریجی» (آمین صحرایی)، «آداپت» (کمال کچوئیان)، «ورای سکوت» (آذر تجلی)، «سنگبال» (آمین صحرایی) و «فیلمرغ» (امیرمسعود سهیلی) در سینماهای هنروتجربه در حال اکران است.

اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
مهتاب کرامتی در اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
مهتاب کرامتی در اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»
اکران بسته فیلم کوتاه «شکست زمان»