اکبر ترکان فعال سیاسی و اقتصادی گفت:واردات غیر ضروری در این شرایط که اقتصادمان ناخوش‌احوال است، اصلا و ابدا توجیهی ندارد. پس لازم است، کالا‌های وارداتی‌مان را هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی مدیریت کنیم….

اکبر ترکان فعال سیاسی و اقتصادی گفت:واردات غیر ضروری در این شرایط که اقتصادمان ناخوش‌احوال است، اصلا و ابدا توجیهی ندارد. پس لازم است، کالا‌های وارداتی‌مان را هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی مدیریت کنیم.