محسنی اژه‌ای درباره انتخابش به عنوان ریاست قوه قصاییه گفت: این حرف‌ها شایعه است.

محسنی اژه‌ای درباره انتخابش به عنوان ریاست قوه قصاییه گفت: این حرف‌ها شایعه است.