یکی از مدیران کهنه‌کار اپل که در چندین پروژه مهم از جمله تاچ آی‌دی حضوری موثر داشت، از این شرکت جدا شد.

یکی از مدیران کهنه‌کار اپل که در چندین پروژه مهم از جمله تاچ آی‌دی حضوری موثر داشت، از این شرکت جدا شد.